Wywiadówka odbędzie się w piątek 11 stycznia o godzinie. 16.30. Zapraszamy.

Ogłoszenia

29 października 2016 15:30 | Ogłoszenia

Kodeks Równego Traktowania

W naszej szkole obowiązuje Kodeks Równego Traktowania.

My, kadra pedagogiczna oraz pracownicy i pracownice Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brzezinkach oświadczamy, że respektujemy obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i równego traktowania oraz dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich przestrzeganie w naszej szkole. Zdajemy sobie sprawę, że niektóre osoby i grupy społeczne w Polsce doświadczają niesprawiedliwego, gorszego traktowania ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, kolor skóry, wyznanie lub bezwyznaniowość, płeć, stopień sprawności, orientację seksualną, stopień zamożności i inne cechy. Jesteśmy przekonani, że równe traktowanie jest podstawowym prawem każdego człowieka, dlatego przeciwstawiamy się wszelkim formom dyskryminacji, uprzedzeń, stereotypów oraz mowie nienawiści. Aktywnie dążymy do tego, aby nasza szkoła była miejscem otwartym i bezpiecznym, w którym każda osoba jest darzona szacunkiem, może uczyć się oraz w pełni rozwijać swój potencjał, niezależnie od swojej narodowości, pochodzenia etnicznego, koloru skóry, wyznania lub bezwyznaniowości, płci, stopnia sprawności, orientacji seksualnej, stopnia zamożności i innych cech.

Naszym celem jest zapewnienie każdemu uczniowi i każdej uczennicy naszej szkoły równego dostępu do edukacji w atmosferze szacunku i poszanowania jej/jego praw. W tym celu okładamy wszelkich starań, aby uczniowie i uczennice, ich rodzice lub opiekunowie prawni, kadra pedagogiczna oraz pracownice i pracownicy naszej szkoły nie doświadczali dyskryminacji, stereotypizacji i uprzedzeń oraz mowy nienawiści ze strony innych członków i członkiń kadry pedagogicznej, pracownic i pracowników szkoły, uczniów i uczennic oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych. Zobowiązujemy się do:

  • reagowania na przejawy dyskryminacji, stereotypizacji i uprzedzeń oraz mowy nienawiści,

  • zapobiegania dyskryminacji, stereotypom i uprzedzeniem oraz mowie nienawiści poprzez podnoszenie wiedzy i kompetencji kadry pedagogicznej, pracownic i pracowników szkoły, uczniów i uczennic oraz ich rodziców bądź opiekunów prawnych,

  • promowania wśród społeczności szkolnej wartości i postaw związanych z szacunkiem i równym traktowaniem oraz kształtowania odwagi cywilnej w reagowaniu na przejawy dyskryminacji, stereotypów i uprzedzeń.

W naszej szkole dbamy o zapewnienie równego dostępu do edukacji oraz kształtujemy postawy i promujemy wartości związane z szacunkiem i równym traktowaniem poprzez planowane i prowadzenie systematycznych działań obejmujących:

  • Godziny wychowawcze w każdej klasie, dotyczące tematyki przeciwdziałania dyskryminacji, uprzedzeniom, stereotypom i mowie nienawiści, prowadzone w sposób dostosowany do wieku uczniów i uczennic oraz uwzględniający potrzeby szkoły i klasy w tym zakresie.

  • Prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i uwzględnianie edukacji antydyskryminacyjnej w rocznym planie wychowawczym.

  • Dbanie o to, aby wszyscy uczniowie i uczennice mieli równą możliwość korzystania i aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez szkołę (np. w wycieczkach klasowych, świętach szkolnych, zajęciach dodatkowych).

  • Systematyczne podnoszenie kompetencji pedagogicznej w zakresie równego traktowania, przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom, dyskryminacji, mowie nienawiści oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami.

  • Współpracę rady pedagogicznej z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji.

Zgłoszenia dotyczące sytuacji wymagających reakcji szkoły w kontekście równego traktowania przyjmuje Pełnomocnik Dyrekcji ds. Równego Traktowania. Funkcję tę w naszej szkole pełni Pani Olga Zawodnik Purtak.

Sytuacje wymagające reakcji w kontekście zapewnienia równego traktowania w szkole można zgłaszać do Pełnomocnika Dyrekcji ds. Równego Traktowania osobiście (np. podczas zebrań dla rodziców lub dyżurów pedagogicznych) telefonicznie pod numerem: 3110746 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 12:00 lub mailowo na adres: brzezinki@gmail.com

Obowiązuje od 01 września 2015r.

 

Przeczytano: 437 razy. Wydrukuj|Do góry