Wywiadówka odbędzie się w piątek 11 stycznia o godzinie. 16.30. Zapraszamy.

Polityka ochrony dzieci

 

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

I ZAPEWNIENIA IM BEZPIECZEŃSTWA

 

Szkoła Podstawowa w Brzezinkach

 

 

 

Naczelną zasadą obowiązującą wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej
w Brzezinkach jest podejmowanie działań mających na celu ochronę godności dziecka
i poszanowanie jego praw. Pracownik szkoły traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby.

Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników wobec dziecka przemocy
w jakiejkolwiek formie.

            Pracownik szkoły działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych oraz własnych kompetencji.

 

 

Rozdział I

Objaśnienie terminów

 

§ 1

 

 1. Pracownikiem Szkoły Podstawowej w Brzezinkach jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

 

 1. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.

 

 1. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentowania dziecka,
  w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/prawny opiekun) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczegółowych lub orzeczenia Sądu (w tym: rodzina zastępcza).

 

 1. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd.

 

 1. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracowników szkoły lub zaniedbanie dziecka przez jego opiekunów.

 

 1. Osoba odpowiedzialna za Internet – wyznaczony przez dyrektora instytucji pracownik sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu na terenie instytucji przez dzieci oraz za bezpieczeństwo dzieci w Internecie.

 

 1. Osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci – wyznaczony przez dyrektora instytucji pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki Ochrony Dzieci
  w placówce.

 

 1. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

 

 

Rozdział II

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

 

§ 2

 

W przypadku uzyskania przez pracownika szkoły informacji, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji  koordynatorowi wdrażania POD lub dyrektorowi szkoły.

 

§ 3

 

 1. Koordynator lub dyrektor szkoły wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa oraz informuje ich o podejrzeniach.

 

 1. Koordynator lub dyrektor szkoły powinien sporządzić opis sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz plan pomocy dziecku.

 

 1. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

a.   podjęcia przez instytucję działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa,
w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji;

b.   wsparcia, jakie instytucja zaoferuje dziecku;

c.   skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeśli istnieje taka potrzeba.

§ 4

 

 1. W przypadkach bardziej skomplikowanych dyrektor powołuje zespół interwencyjny,
  w skład którego mogą wejść: wychowawca dziecka, dyrektor oraz inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku.

 

 1. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone w § 3 pkt 3 Polityki, na podstawie opisu sporządzonego przez koordynatora lub dyrektora szkoły oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu, informacji.

 

 1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez koordynatora lub dyrektora szkoły rodzicom/opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

 

 1. Koordynator lub dyrektor szkoły informuje rodziców/opiekunów o tym, że szkoła jest zobowiązana zgłosić podejrzenie krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (Prokuratura/Policja lub Sąd).

 

 1. Po poinformowaniu rodziców przez koordynatora lub dyrektora szkoły – zgodnie
  z punktem poprzedzającym – dyrektor składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do Prokuratury/Policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodzinną dziecka do Sądu Rejonowego - Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

 

 1. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji wskazanych w punkcie poprzedzającym instytucji.

 

§ 5

 

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka.

 

 1. Wszyscy pracownicy szkoły, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęli informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy - wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

 

Rozdział III

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

 

§ 6

 

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 1. Pracownik szkoły ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

 

 1. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na  podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Pracownik szkoły jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka
  i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego powołanego
  w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

 1. Pracownik szkoły może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

 

§ 7

 

 1. Pracownik szkoły nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani
  o jego opiekunach.

 

 1. Pracownik szkoły, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody pracownik szkoły podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe opiekuna dziecka.

a.   Pracownik szkoły nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.

b.   Pracownik szkoły nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów
o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik szkoły jest przeświadczony, iż jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

c. Pracownik szkoły, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna
- po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

 

§ 8

 

 1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenie instytucji. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.

 

 1. Dyrektor szkoły, podejmując decyzję o której mowa w poprzedzającym punkcie, poleca sekretariatowi szkoły przygotować wybrane pomieszczenie instytucji w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie szkoły dzieci.

 

Rozdział IV

Zasady ochrony wizerunku dziecka

 

 

§ 9

 

Szkoła, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

§ 10

 

 1. Pracownikowi szkoły nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowania, fotografowania) na terenie placówki bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.

 

 1. Rodzic/opiekun wyraża pisemną zgodę na utrwalanie wizerunku dziecka podczas pierwszego zebrania z wychowawcą klasy.

 

 1. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

§ 11

 

 1. Upublicznianie przez pracownika szkoły wizerunku dziecka utrwalonego
  w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-video) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.

 

 1. Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować
  o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany.

 

Rozdział VI

Zasady dostępu dzieci do Internetu

 

§ 12

 

 1. Szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, jest zobowiązana podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

 

 1. Na terenie szkoły dostęp dziecka do Internetu możliwy jest:
  1. pod nadzorem pracownika szkoły na lekcji informatyki lub
  2. bez nadzoru nauczyciela – na przeznaczonych do tego komputerach znajdujących się na terenie instytucji (dostęp swobodny).

 

 1. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika placówki, pracownik instytucji ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania
  z Internetu. Pracownik instytucji czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania
  z Internetu przez dzieci podczas lekcji.

 

 1. Szkoła zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przy komputerach, do których możliwy jest dostęp swobodny.

 

§ 13

 

 1. Wyznaczony pracownik szkoły jest odpowiedzialny za to, by na wszystkich komputerach na terenie placówki z dostępem do Internetu było zainstalowane
  i aktualizowane:
  1. oprogramowanie filtrujące treści internetowe,
  2. oprogramowanie monitorujące korzystanie przez dziecko z Internetu,
  3. oprogramowanie antywirusowe, antyspamowe, itp.

 

 1. Wymienione w pkt 1 niniejszego paragrafu oprogramowanie jest aktualizowane przez wyznaczonego pracownika instytucji przynajmniej raz w miesiącu.

 

 1. Wyznaczony pracownik instytucji przynajmniej raz w miesiącu sprawdza, czy na komputerach z dostępem do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści.
  W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści ustala, kto korzystał z komputera
  w czasie ich wprowadzania.

 

 1. Informację o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzania niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik placówki przekazuje wychowawcy tego ucznia.

 

 1. Wychowawca przeprowadza z dzieckiem, o którym mowa w punktach poprzedzających, rozmowę na temat bezpieczeństwa w Internecie.

 

 1. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy wychowawca uzyska informacje, że dziecka jest krzywdzone podejmuje działania opisane w rozdziale II niniejszej Polityki.

 

 

Rozdział VII

Monitorowanie i edukacja pracowników w celu
zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

§ 14

1. Dyrektor szkoły prowadząc rekrutację pracowników przestrzega zasad, które umożliwią mu dokonanie oceny przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzenie ich referencji.

 

2. Placówka uzyskuje informacje z Krajowego Rejestru Karnego o pracownikach (gdy jest to dozwolone przepisami obowiązującego prawa).

 

3. Wszystkie osoby podejmujące pracę w szkole, składają oświadczenia dotyczące niekaralności lub braku toczących się wobec nich postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego - w przypadkach, gdy prawo nie zezwala na pozyskanie informacji z KRK.

 

4. Rozpoczynający pracę w placówce (w tym wolontariusze, stażyści oraz praktykanci) przechodzą szkolenie w zakresie ochrony dzieci obejmujące zapoznanie
z obowiązującą w placówce Polityką Ochrony Dzieci.

 

§ 15

 

1. Pracownicy szkoły  uczestniczą w szkoleniach dotyczących następujących zagadnień:

 1. Przemoc rówieśnicza oraz metody i narzędzia działań profilaktycznych
  i interwencyjnych;
 2. Symptomy krzywdzenia dziecka;
 3. Odpowiedzialność prawna nauczycieli;
 4. Stosowanie procedury „Niebieskie karty”.

 

2. Pracownicy mają łatwy dostęp do danych kontaktowych lokalnych placówek, które zajmują się ochroną dzieci oraz zapewniają pomoc w nagłych wypadkach (Policja, Sąd Rodzinny, Centrum Interwencji Kryzysowej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny, placówki ochrony zdrowia).

 

 

Rozdział VIII

Edukacja w zakresie ochrony dzieci przed

krzywdzeniem.

 

1. W budynku Szkoły znajduje się tablica  na której umieszczane są informacje dotyczące wychowania dzieci bez przemocy, ochrony dzieci przed przemocą
i wykorzystywaniem, możliwości podnoszenia umiejętności wychowawczych, bezpiecznego korzystania z Internetu, danych kontaktowych placówek zapewniających pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych.

 

2. Rodzice znają obowiązującą w szkole Politykę Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem (przedstawienie POD na zebraniu z rodzicami, możliwość korzystania z dokumentu
w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej placówki).

 

3. W szkole dostępne są materiały edukacyjne z zakresu: prawa dziecka, ochrona przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym, zasady bezpieczeństwa w Internecie, itp.

 

4. Uczniowie Zespołu Szkół korzystają z zajęć wychowawczo-profilaktycznych, których celem jest wyposażenie ich w wiedzę dotyczącą praw dziecka oraz ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem, a także zapobieganie przemocy rówieśniczej
i zjawiskom dyskryminacji.

 

Rozdział IX

Przepisy końcowe

 

§ 16

 

 1. Dyrektor szkoły wyznacza osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji niniejszej Polityki w szkole.

 

 1. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszania Polityki oraz za proponowane zmiany w Polityce.

 

 1. Osoba, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, rokrocznie przeprowadza wśród pracowników szkoły ankietę monitorującą poziom realizacji polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.

 

 1. W ankiecie pracownicy szkoły mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszanie Polityki w placówce.

 

 1. Osoba, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników instytucji ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi szkoły.

 

 1. Dyrektor szkoły wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom szkoły nowe brzmienie Polityki.

 

§ 17

 

 1. Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 1. Ogłoszenie następuje  poprzez wywieszenie tekstu dokumentu w miejscu dostępnym dla pracowników oraz poprzez przesłanie go drogą elektroniczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytyczne dotyczące utrwalania wizerunku dziecka (zdjęcia, film):

 

 • Wszystkie dzieci muszą być ubrane.
 • Zarejestrowane obrazu powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiać grupy dzieci, a nie pojedyncze osoby.
 • Upewnij się, że fotograf lub osoba filmująca nie spędza czasu z dziećmi ani nie ma do nich dostępu bez nadzoru.
 • Wszelkie podejrzenia i problemy dotyczące nieodpowiednich wizerunków dzieci należy zgłaszać i rejestrować podobnie jak inne niepokojące sygnały dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

 

Wytyczne dotyczące publikowania wizerunków dzieci:

 

 • Używaj tylko imion dzieci; nie ujawniaj zbyt wielu szczegółów dotyczących ich miejsca zamieszkania, szkoły czy zainteresowań.
 • Zapytaj dziecko o zgodę rodziców/opiekunów dziecka i poinformuj wszystkich zainteresowanych o tym, gdzie i w jaki sposób zamierzasz wykorzystać jego wizerunek.
 • Staraj się wykorzystywać obrazy pokazujące szeroki przekrój dzieci – chłopców i dziewczęta, dzieci w różnym wieku, o różnych uzdolnieniach i reprezentujące różne grupy etniczne.
 • Poproś specjalistów o radę w sprawie zamieszczenia obrazów dzieci na stronie internetowej – zarezerwuj czas na obróbkę zdjęć przed zamieszczeniem ich na stronie internetowej. Jeśli filmy wideo pochodzą z serwera Twojej organizacji, to materiał ten może być pobierany, dlatego zaleca się korzystanie z niezależnego serwera.

 

 

(Na podstawie wytycznych Departamentu Ochrony Dzieci EFA dotyczących
wykorzystywania wizerunków dzieci poniżej osiemnastego roku życia).

 

 

 

Załącznik nr 1

KARTA INTERWENCJI

 

 1. Imię i nazwisko dziecka, klasa: ……………………………………………………………………………………………………………

2. Przyczyna interwencji ( forma krzywdzenia):

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia:

……………………………………………………………………………………………………………

 4. Opis działań podjętych przez pedagoga, wychowawcę:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

5. Spotkania z opiekunami dziecka:

Data: …………………………………………………………………………………………………….

Działanie:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

6. Forma podjętej interwencji:

a) Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

b) Wniosek o wgląd w sytuacje dziecka.

c) Inny rodzaj interwencji.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

7. Dane dotyczące interwencji:

a) Data interwencji …………………………………………………………………………………..…

b) nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję

……………………………………………………………………………………………………………

 

8. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli szkoła je uzyskała, działania placówki, działania rodziców:

Data: ……………………………………………………………………………………………………..

Działanie:

………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………..…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

ANKIETA MONITORUJACA POZIOM REALIZACJI POLITYKI OCHRONY DZIECI

 

1. Czy znasz dokument Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem? TAK/ NIE

2. Czy zapoznałeś się z treścią tego dokumentu? TAK/ NIE

3. Czy stosujesz w swojej pracy Politykę ochrony dzieci? TAK/ NIE

4. Czy w Twoim miejscu pracy według Twojej oceny przestrzegana jest Polityka Ochrony Dzieci? TAK/ NIE

5. Czy zaobserwowałeś naruszenie Polityki w swoim miejscu pracy? TAK/ NIE

6. Czy masz jakieś uwagi, poprawki do Polityki?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

7. Jakie punkty/zagadnienia należałoby do niej włączyć? Jakie regulacje proponujesz?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

8. Czy jakieś punkty/zagadnienia należałoby usunąć? Jakie? Dlaczego?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

9. Czy jakieś punkty/zagadnienia należałoby zmienić? W jaki sposób?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………