Wywiadówka odbędzie się w piątek 11 stycznia o godzinie. 16.30. Zapraszamy.

REGULAMIN SAMORZĄDU

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W BRZEZINKACH

 

Regulamin zawiera:

 1.           I.      Postanowienia ogólne
 2.           II.     Organy Samorządu Uczniowskiego
 3.           III.    Tryb przeprowadzania wyborów
 4.           IV.     Dokumentacja
 5.           V.      Zadania opiekuna
 6.           VI.     Przypisy końcowe   

 I. Postanowienia ogólne

§ 1

W Szkole Podstawowej w Brzezinkach działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

§ 2

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 3

Samorząd działa zgodnie z artykułem 55 Ustawy o Systemie Oświaty oraz Statutem Szkoły.

§ 4

Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i programem wychowawczym, z ich treścią, celem i stawianymi wymogami,
 2. prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do rozwijania własnych zainteresowań,
 4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 

II. Organy Samorządu Uczniowskiego


§ 5

Organami Samorządu są:

 1. Przewodniczący Samorządu.
 2. Rada Samorządu.

§ 6

Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

§ 7

Przewodniczący jest wybierany w wyborach powszechnych przez uczniów klas IV-VI, nauczycieli oraz dyrektora.

§ 8

Do kompetencji Przewodniczącego należy:

 1. reprezentowanie Samorządu wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 2. kierowanie pracą Samorządu,
 3. organizowanie współpracy Rady Samorządu z Samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.

 

Rada Samorządu

§ 9

W skład Rady Samorządu wchodzą:

 1. Przewodniczący samorządu.
 2. Pierwszy Zastępca Przewodniczącego.
 3. Drugi Zastępca Przewodniczącego.

§ 10

Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 11

Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.

§ 12

Do kompetencji Rady Samorządu należy:

 1. opracowanie planu pracu Samorządu,
 2. zdanie sprawozdania ze swojej pracy,
 3. zorganizowanie referendum oraz opracowanie ankiet w sprawach ważnych dla uczniów i szkoły,
 4. podejmowanie uchwały o zmianie regulaminu Samorządu,
 5. reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§ 13

Radzie Samorządu podlegają przewodniczący klas.

 

III. Tryb przeprowadzenia wyborów
 do Rady Samorządu Uczniowskiego


§ 14

 

Wybory przeprowadza Opiekun Samorządu. 

§ 15

 

Do obowiązków Opiekuna Samorządu należy:

 1. wyznaczenie terminu kampanii wyborczej oraz ustalenie zasad zgłaszania się kandydatów,
 2. przygotowanie wyborów,
 3. przeprowadzenie wyborów,
 4. ogłoszenie wyników.

§  16

 

W wyborach na Przewodniczącego Samorządu ma prawo kandydować każdy uczeń klas IV – VI jeżeli posiada ocenę wzorową z zachowania i jego kandydatura zostanie zaakceptowana przez Radę Pedagogiczną. 

 

IV. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

§  17

Wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§  18

Opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala nowego Opiekuna. 

 §  19

Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:

 

 1. czuwać nad całokształtem prac Samorządu,
 2. pośredniczyć między uczniami a nauczycielami,
 3. doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie,
 4. pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach.
 

V. Przypisy końcowe

§ 20

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

§ 21

 Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

§ 22

Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu.

§ 23

Rada Samorządu może dokonać zmian w regulaminie poprzez głosowanie.

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.