Aktualności

29 sierpnia 2020 05:44 | Aktualności

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 na terenie Szkoły Podstawowej w BRZEZINKACH

W związku z nadal panującą pandemią, nasza szkoła opracowała procedury bezpieczeństwa.

Prosimy uważnie zapoznać się z nimi przed powrotem dzieci do szkoły.

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

  1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Brzezinkach .

  2. Dostarczają do placówki uzupełnione Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1 (ośwadczenia zostaną rozdane 1 września).

  3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nie posyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało.

  4. W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki nie jest to zabronione lecz mile widziane. Rokomendujemy, aby  w miejscach skupisk uczniów- jak szatnia czy przerwa- nosić maseczki.

  5. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.

  6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

  7. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu  pracownikowi przed wejściem do placówki ( przedszkola) – nie wchodzi na teren szkoły. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.

  8. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracownika szkoły.OBOWIĄZKI UCZNIÓW:

1 . Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa .

3. Ucznia obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce lub zdezynfeokować), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub półce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

5. Uczniowie w klasie I korzystają z przerw w interwałach nie rzadziej niż co 45 min.

6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Każdy uczeń powinien zastosować się do następujących zasad:

 

Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu

Często myj ręce

Dezynfekuj ręce po wejściu do szkoły

Nie dotykaj oczu, ust i nosa

Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie

Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela

Używaj tylko własnych przyborów szkolnych

Spożywaj swoje jedzenie i picie

Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw

Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach
Zbigniew Długosz

Przeczytano: 250 razy. Wydrukuj|Do góry