Aktualności

19 listopada 2019 10:11 | Aktualności

Konkurs plastyczny- kalendarz profilaktyczny

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie oraz Urząd Gminy Masłów  w ramach prowadzenia działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom  oraz podnoszeniem świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z nadużywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

pt. „Żyj zdrowo i bez uzależnień”.

 

Do konkursu zapraszamy uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej z terenu gminy Masłów.

 Prace proszę składać p. Joannie Jaros do 3 grudnia. 

 

W załączniku regulamin konkursu oraz zgoda rodzica do udziału w konkursie.

Joanna Jaros


 

KONKURS PLASTYCZNY

 

 

 

Urząd Gminy Masłów oraz Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie w ramach prowadzenia działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom  oraz podnoszeniem świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z nadużywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Żyj zdrowo i bez uzależnień”.

 

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Żyj zdrowo i bez uzależnień”

 

z zakresu profilaktyki uzależnień

 

1. Organizatorzy konkursu

 

- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie

 

- Urząd Gminy Masłów,

 

2. Tematyka konkursu:

 

- propagowanie profilaktyki uzależnień,

 

- promowania zdrowego stylu życia bez stosowania używek

 

3. Cel konkursu

 

- propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień,

 

- ukazanie sposobów zdrowego, aktywnego, bezpiecznego spędzania wolnego czasu bez nałogów,

 

- podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania alkoholu, środków psychoaktywnych, w szczególności narkotyków i dopalaczy.

 

4. Uczestnicy:

 

Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Masłów         

 

5. Zasady przeprowadzenia konkursu.

 

- Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie pracy plastycznej dowolną techniką na    

 

  formacie A3 lub A4 swoich propozycji przeciwdziałania  uzależnieniom.

 

- Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa.            

 

6. Sposób i termin składania prac:

 

Prace konkursowe należy oznaczyć na odwrocie pracy metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły do której uczęszcza. Do każdej pracy należy dołączyć ankietę zgłoszeniową.  Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie, Urząd Gminy Masłów, pokój nr 15, w terminie do dnia 04.12.2019r.

 

7. Zasady oceny i nagrody:

 

1. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 09.12.2019r.

 

2. Komisja oceniać będzie :

 

    - zgodność pracy z tematyką,

 

    - kreatywność, pomysłowość i oryginalność pracy,

 

    - formę estetyczną wykonania pracy.

 

3. W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele organizatorów konkursu.

 

4. Nagrody główne zostaną przyznane za prace, które zostaną wykorzystane do wykonania kalendarza profilaktycznego na rok 2020, pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia.

 

5. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane. 

 

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych - w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych
(Dz. U.  z 2018r., poz. 1000)

 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

 

 

 

 

 

 

 

Ankieta zgłoszeniowa

 

NA KONKURS PLASTYCZNY

 

 „Żyj zdrowo i bez uzależnień

 

w ramach prowadzenia działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom  oraz podnoszeniem świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających
z nadużywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych

 

 

 

                                                                                              Miejscowość, data ………………

 

…………………………………….

 

…………………………………….

 

Imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, klasa

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na:

 

1)      udział mojego dziecka w Konkursie pn.: „Żyj zdrowo i bez uzależnień
i  akceptuję regulamin tego Konkursu,

 

2)      prezentację publiczną i upowszechnianie pracy konkursowej, która nie zawiera elementów chronionych prawami autorskimi,

 

3)      przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka/wychowanka) w celu przeprowadzenia i promocji konkursu oraz działalności statutowej Organizatora, a także w celu realizacji osobistych praw autorskich do prezentowanych prac konkursowych, jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o moich prawach wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (RODO)

 

4)      rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych, informacjach prasowych i informacjach zamieszczanych w sieci Internet,

 

5)      przeniesienie na Organizatorów Konkursu wszelkich praw do pracy konkursowej z chwilą jej nagrodzenia lub wyróżnienia.

 

 

 

 

 

 

 

…………………..….…………………………….

 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 


Przeczytano: 618 razy. Wydrukuj|Do góry