Międzyszkolna Sieć Współpracy - TIK

Scenariusz nr 1 

z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

w klasie VII

 

Przedmiot: historia

Klasa: VII

Temat: Niemcy pod rządami Hitlera (27.2)

 

Cele lekcji:

-poprawnie posługuje się terminami nazizm, rasizm, kanclerz, III Rzesza, gestapo, Hitlerjugend, „noc kryształowa”

-podaje daty: przejęcia władzy przez Hitlera, „nocy kryształowej”

-widzi zależność postanowieniami traktatu wersalskiego, a dojściem Hitlera do władzy

- opisuje sytuację w państwie niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym

-opisuje sytuację Żydów w III Rzeszy

 

Metody: eksponujące (film), podające (wykład informacyjny), problemowe (odgrywanie pół-drama, burza mózgów)

 

Formy pracy: indywidualna, grupowa

 

Środki dydaktyczne: podręcznik, tekst źródłowy (fragment traktatu wersalskiego dotyczący Niemiec) , film („Przemowa Hitlera”), tekst źródłowy („Ustawy norymberskie”)

 

Przebieg lekcji:

1.      Podanie i zapisanie (na tablicy aktywnej) tematu lekcji oraz celu i kryteriów

2.      Przypomnienie wiadomości o przyczynach i konsekwencjach I wojny światowej oraz traktacie wersalskim

3.      Wyjaśnienie tekstu (fragmentu) traktatu wersalskiego-postanowienia w sprawie Niemiec. Jego analiza i ustalenie zapisów.

4.      Uczniowie czytają tekst z podręcznika na jego podstawie opisują sytuację społeczną Niemców po I wojnie światowej

5.      Wyświetlenie filmu „Przemowa Hitlera”- film ma ukazać sposób zachowania Hitlera podczas publicznych wystąpień i reakcje odbiorców

6.      Podział zespołu klasowego na grupy (technika dowolna), przydzielenie grupom fragmentów z podręcznika. Na ich podstawie uczniowie mają się wcielić w przywódców III Rzeszy i ich odbiorców, wygłosić krótkie wystąpienie, w którym odniesie się do obietnic Hitlera i poprawy sytuacji w państwie, dumy narodowej, ukarania wrogów

7.      Uczniowie prezentują efekty pracy

8.      Wyświetlenie tekstu ustaw norymberskich. Na ich podstawie uczniowie opisują sytuacje ludności żydowskiej III Rzeszy

9.      Podsumowanie-uczniowie odpowiadają na pytania odnoszące się do wcześniej zapisanych kryteriów. Dzielą się spostrzeżeniami, refleksjami, mówią o swoich odczuciach-co było łatwe, co trudne, itp.

10.   Praca domowa(jeden temat do wyboru)

a)      Jak zmieniła się sytuacja w państwie niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym

b)      Przyczyny zdobycia władzy przez Hitlera (cztery)

c)      Nauki płynące z historii Niemiec  

 

Scenariusz nr 2

z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

w klasie VII

 

Nauczyciel: Olga Zawodnik - Purtak

Temat: Samotność wędrowca w "Stepach akermańskich".

 

Cele: (w nawiasie podano odniesienie do PP)

 

Uczeń:

 

        określa wartości estetyczne tekstu (I.1.8),

 

        wykorzystuje w interpretacji wiersza kontekst biograficzny i historyczny (I.1.11),

 

        wymienia cechy charakterystyczne sonetu oraz wskazuje cechy gatunkowe w utworze (I.1.2),

 

        analizuje język utworu (II.2.1),

 

        świadomie używa środków retorycznych (III.1.1),

 

        podaje argumenty na potwierdzenie tezy (III.1.2).

 

 

 

Metody:

 

        pokaz (na ekranie) filmu, teledysku, wzorcowej recytacji utworu, tekstu utworu,

 

        praca z tekstem sonetu,

 

        pogadanka heurystyczna,

 

 

 

Środki dydaktyczne:

 

        monitor multimedialny z dostępem do internetu,

 

        komputer z dostępem do internetu,

 

        podręcznik "Nowe Słowa na start" kl.VII

 

        karty pracy z tekstem utworu i pytaniami pomocnymi przy analizie,

 

        karteczki z definicją sonetu.

 

 

 

Przebieg lekcji:

 

        powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności, czynności organizacyjne,

 

        nauczyciel zapowiada, że za chwilę, za pomocą filmu, przeniosą się w niezwykłe miejsce; prosi o skupienie i poddanie się nastrojowi filmu;

 

        wyświetlenie filmu o Półwyspie Krymskim –

 

https://www.youtube.com/watch?v=-BmyNINMzZ0

 

        zatrzymanie filmu na pierwszej klatce – tytuł: Krym – Rosja; rozmowa o politycznej sytuacji Półwyspu Krymskiego;

 

        rozmowa o obejrzanym filmie:

 

* Jakie obrazy wywarły na was najwieksze wrażenie?

 

* Jaki nastrój wywołał w was obejrzany film?

 

* Czy, waszym zdaniem, krajobrazy Krymu mogłyby być natchnieniem dla poetów, pisarzy?

 

* Jakie obrazy poetyckie przywołały przed wasze oczy obejrzane właśnie miejsca?

 

        nauczyciel zapowiada, że w literaturze polskiej można znaleźć przykłady utworów, dla powstania których natchnieniem były krajobrazy Półwyspu Krymskiego; uprzedza, że piosenka, którą zaraz usłyszą uczniowie, powstała właśnie na podstawie takiego utworu, jest częścią projektu ukraińskiego zespołu Haydamaky, który do współpracy zaprosił polskiego pisarza Andrzeja Stasiuka w roli recytatora:

 

https://www.youtube.com/watch?v=YZtbQSgbL9g

 

        wyjaśnienie, że autorem słów utworu, który usłyszeli uczniowie, jest Adam Mickiewicz; następnie uczniowie przypominają związki pisarza z Krymem;

 

Adam Mickiewicz w 1825 roku udał się do Odessy, gdzie miał podjąć pracę nauczyciela. Te plany się jednak nie powiodły, więc poeta, czekając na nowe decyzje administracyjne, brał udział, wraz ze znajomymi, w wycieczkach turystyczno – krajoznwczych do Akermanu i na Krym. W tym czasie powstał cykl 18 sonetów, które są poetyckim plonem tych wypraw. Cykl nosi tytuł "Sonety krymskie". Z tego cyklu pochodzi utwór "Stepy Akermańskie".

 

        nauczycielka wyjaśnia, że dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła tego właśnie utworu, podaje jej cele główne i poleca otworzyć podręczniki na stronie 212.

 

        zwrócenie uwagi na tytuł utworu "Stepy Akermańskie", wyjaśnienie go:

Akerman to historyczna nazwa miasta Białogrodu, które znajduje się niedaleko Odessy, więc nie należy geograficznie do Krymu. Mickiewicz przebywał tu w podróży poprzedzającej wyprawę na Krym. Największym zabytkiem miasta jest twierdza Akerman.

Wyjaśnienie, co to jest step.

        zaprezentowanie zdjęć twierdzy Akerman

http://navtur.pl/place/show/1390,twierdza-akerman

        wysłuchanie wzorcowej recytacji utworu ze strony – legalnego źródła pozyskiwania lekstów literackich:

http://lektury.gov.pl/book/751

        uczniowie sledzą tekst w podręczniku, następnie wspólnie wyjaśniają niezrozumiałe słowa: ostrów, burzan, kurhan, Dniestr;

        nauczycielka wyświetla na ekranie tekst utworu, rozdaje uczniom kopie do wklejenia do zeszytu, aby swobodnie mogli zaznaczać elementy jego budowy;

http://lektury.gov.pl/book/751

        analiza utworu:

* Gdzie jest podmiot liryczny? Co robi? Co widzi? Co czuje?

* Na co czeka osoba mówiąca? Za czym tęskni? Interpretacja zakończenia (puenty) w kontekście utworu i biografii Adama Mickiewicza.

* Argumenty za tym, że utwór wyraża fascynację autora Orientem.

* Analiza stylistyczna utworu - wskazanie środków poetyckich: epitet, porównanie, metafora, oksymoron, wykrzyknienie, hiperbolizacja.

* Zwrócenie uwagi na motywy akwatyczne – morskie, marynistyczne;

        analiza budowy utworu: rodzaj literacki, ilość strof, wersów, układ rymów;

        wprowadzenie terminu SONET – uczniowie otrzymują karteczki z definicją:

Utwór poetycki o regularnej budowie i kunsztownym układzie rymów. Składa się z czterech strof: dwie pierwsze są czterowersowe i zwykle pełnią funkcję opisową, a dwie ostatnie są trzywersowe i mają charakter refleksyjny.

        krótkie przedstawienie przez nauczyciela historii sonetu, zwrócenie uwagi na nowatorskie podejście Miskiewicza do tego gatunku.

Sonet to jeden z klasycznych i najbardziej kunsztownych gatunków lirycznych, ukształtowany w XIII w. na gruncie poezji włoskiej. W okresie rozkwitu gatunku, sonet służył głównie do wyrażania tematyki miłosnej, erotycznej, później także filozoficznej i metafizycznej. Mickiewicz w swoich sonetach sięga po krajobrazy, ale jak sam mówi, służą one do przedstawienia "pejzażu duszy".

        podsumowanie: nauczycielka prosi uczniów, aby zamknęli oczy, przypomnieli sobie omawiany sonet, a następnie zapisali na 3 karteczkach (przylepnych) po jednym słowie, które zapamiętali z utworu, które zrobiły na nich największe wrażenie;

        analiza wyborów uczniów, rozmowa na temat słów, powtórzenie informacji dotyczących utworu, podsumowanie;

        sformułowanie wniosku, że chociaż omawialiśmy jeden utwór, to każdy "zabrał" z niego to, co mu odpowiadało najbardziej – na tym właśnie polega piękno poezji.

        w ramach zadania domowego chętni uczniowie mogą poszukać w sieci innych wersji, wykonań wiersza "Stepy akermańskie" bądź inspiracji omawianym utworem.

(np."Stepy akermańskie" w wersji hip-hop – Eldo) https://www.youtube.com/watch?v=KESqsyu2sXk

 

Scenariusz nr 3

z wykorzystaniem tablicy multimedialnej 

w klasie VII


 

Przedmiot: język polski

 

Klasa: IV

 

Temat: W  baśniowej krainie

 

 

 

Cele lekcji:

 

 

 

Uczeń:

 

-wskazuje tytuły baśni i nazwiska  autorów oraz dostrzega baśnie jako ważny element życia kulturowego (I.1.3) (IV.8)

 

- zna cechy gatunkowe baśni (I.1.3)

 

- uczestniczy  w rozmowie na określony temat (III.1.1)

 

- wskazuje elementy i motywy charakterystyczne dla baśni, w tym magiczne przedmioty (I.1.2) (I.13.)

 

 

 

Metody pracy:  słowna, oglądowa, czynna

 

 

 

Formy pracy: indywidualna, grupowa

 

 

 

Środki dydaktyczne: aktywna tablica podłączona do Internetu, podręcznik

 

 

 

Przebieg zajęć:

 

1.      Czynności organizacyjne, sprawdzenie listy obecności, zapisanie tematu lekcji.

 

2.      Rozmowa kierowana na temat książek zapamiętanych z dzieciństwa.   

 

3.      Podanie skojarzeń związanych z pojęciem baśń.  

 

4.      Wprowadzenie do tematu zajęć poprzez  kalambury: uczniowie podzieleni na zespoły  prezentują w formie pantomimy scenki z wylosowanych baśni. Pozostałe osoby wskazują , która baśni jest tematem prezentacji.  

 

5.        Wyjaśnienie pojęcia „baśń”. Wspólne ustalenie cech gatunkowych  baśni na podstawie informacji  zawartych w podręczniku.  Zapisanie definicji do zeszytu. 

 

6.      Uczniowie z pomocą nauczyciela, przy użyciu narzędzia- programu do generowania (na tablicy multimedialnej), tworzą krzyżówkę, której hasło brzmi: Świat baśni.

 

7.      Prezentacja multimedialna na temat życia i twórczości autorów baśni: Andersena, braci Grimm, Perraulta. Kilka dni wcześniej, nauczyciel  prosi chętne osoby o przygotowanie prezentacji na temat życia i twórczości wyżej wymienionych autorów. Ochotnicy odszukują potrzebnych informacji   w Internecie oraz w innych źródłach. Po prezentacji pozostali  uczniowie mogą zadawać pytania, a na koniec wyrazić swoją opinię o  przygotowanym materiale.

 

8.      Podsumowanie: uczniowie zadają sobie w parach pytania dotyczące tematu lekcji

 

9.      Praca domowa: Przeprowadź wywiad z wybraną postacią z baśni, w którym opowie ona dziennikarzowi swoją historię.

 

Scenariusz nr 4

z wykorzystaniem tablicy multimedialnej 

w klasie I


Klasa: I

Czas trwania: 45 min.

Krąg tematyczny: Witamy wiosnę

Temat dnia: Kłopoty z marcową pogodą

 

Cele ogólne:

1. Zapoznanie z charakterystycznymi cechami marcowej pogody, symbolami pogodowymi.

2. Przygotowanie do prowadzenia obserwacji pogody.

3. Poznawanie pracy osoby zapowiadającej pogodę.

 

Cele - Przewidywane osiągnięcia ucznia:

- słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela I.1.1.,

- słucha z uwagą tekstów czytanych przez nauczyciela I.1.3.,

- wypowiada się na temat pogody I.2.3.,

- omawia treść przeczytanych tekstów i ilustracje I.2.4.,

- pisze z pamięci I.4.4.,

- dodaje i odejmuje w zakresie 12 II.3.2.,

- prowadzi obserwacje pogody IV.1.6.,

- poznaje pracę osoby zapowiadającej pogodę IV.2.1.

 

Metody: słowna, oglądowa, czynna.

 

Formy pracy: indywidualna, grupowa.

 

Środki dydaktyczne: PZ cz. 3, kartki z działaniami matematycznymi, tablica multimedialna, rysunek garnka, wycinki z gazet z prognozą pogody, kartki z symbolami zjawisk pogodowych charakterystycznych dla marca i elementów przyrody (wiatr, deszcz, śnieg, słońce, kałuży, chmury, itp.).

 

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do tematu zajęć poprzez rozwiązanie łamigłówki matematycznej i odczytanie hasła z rozsypanki sylabowo-literowej.

Uczniowie obliczają działania i układają w porządku rosnącym kartki z zapisanymi wynikami dodawania i odejmowania numeracyjnego w zakresie 12. Następnie odwracają kartki                            i odczytują hasło „Marcowa pogoda”.

2. Wysłuchanie tekstu informacyjnego „Obserwujemy pogodę”, wypowiedzi na temat jego treści.

3. Rozmowa na temat marcowej pogody na podstawie zdjęć wyświetlanych na tablicy multimedialnej. Omówienie i odczytanie symboli pogody umieszczonych na ilustracjach.

4. Wspólne wyjaśnienie przysłowia „W marcu jak w garncu”.

Nauczyciel rysuje na tablicy ogromny garnek, a obok niego umieszcza różne symbole pogody. Uczniowie przekładają odpowiednie obrazki do garnka. Stwierdzają, że pogoda                      w marcu bywa różna.

5. Podawanie i wyjaśnianie innych przysłów i powiedzeń o marcowej pogodzie. Pisanie                       z pamięci zdań: „W marcu słońce grzeje, czasem śnieżek sieje” i „Marcowa pogoda - raz słonko, raz woda”.

6. Zabawa ruchowa „Kaprysy pogody”.

Uczniowie poruszają się swobodnie po sali. Na hasło określające zjawisko pogodowe naśladują je ruchem i dźwiękiem.

7. Oglądanie na tablicy multimedialnej informacji z prognozą pogody.

8. „Jestem pogodynką” - zabawa dramowa przy mapie Polski wyświetlanej na tablicy multimedialnej.

 

Nauczyciel wyświetla na tablicy multimedialnej mapę Polski, na której zaznaczone są różne symbole pogodowe. Chętni uczniowie odgrywają rolę „pogodynki” - starają się przedstawić prognozę pogody na najbliższe dni. Używają określeń dotyczących pór dnia (rano, w południe, wieczorem, w nocy).

 

9. Podsumowanie zajęć.

 

Kończenie zdania: "Dzisiaj nauczyłem się/nauczyłam się...".


Scenariusz nr 5

z wykorzystaniem tablicy multimedialnej 

w klasie I

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem TIK

Języka angielski- I etap edukacyjny, klasa 1

Osoba prowadząca: Joanna Jaros

Temat: My food- utrwalenie słownictwa. I like/ I don't like

 

Wymagania w zakresie TIK:

        komputer podłączony do internetu,

        aktywna tablica podłączona do internetu.

 

Cele główne: dziecko...

        utrwala nazwy produktów żywnościowych,

        określa, czy lubi dany produkt mówiąc I like...

        określa, czy nie lubi danego produktu mówiąc I don't like...

 

Cele szczegółowe: dziecko... (odniesienie do umiejętności wgpodstawy programowej)

        prawidłowo nazywa produkty żywnościowe w języku angielskim (X.1.6)

        prawidłowo wymawia nazwy produktów (X.4.1),

        prawidłowo określa, czy lubi dany produkt, czy nie używając wyrażeń: I like- Lubię, I don't like- Nie lubię (X.6.5), (X.6.3)

        prawidłowo wykonuje ćwiczenia interaktywne na aktywnej tablicy związane(X.6.3),

        prawidłowo odpowiada na pytanie 'Do you like...? (Yes, I do; No, I don't) (X.6.3),X.6.1), X.6.5),

        śpiewa wspólnie z klasą piosenkę 'Do you like...?',(X.2.1), (X.2.2), X.4.3)

        ogląda scenkę rodzinnego śniadania w języku angielskim,(X.2), (X.2.2)

        poznaje typowe potrawy kuchni koreańskiej (kimchi i kimbap).(III.1.9)

Metody pracy:

        aktywizujące z użyciem nowoczesnych technologii,

        pogadanka/ pokaz.

 

Formy pracy:

        grupowa,

        indywidualna.

 

Środki dydaktyczne:

        komputer podłączony do internetu,

        aktywna tablica podłączona do internetu,

        link do oprogramowania podręcznika

www.macmillan.pl/pobierz/Bugs_Team_1_IWB.zip

        strony internetowe: 

        piosenka „Do you like...?”:

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

https://www.youtube.com/watch?v=13mftBvRmvM

https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc

        historyjka:

https://www.youtube.com/watch?v=H5JlHCNKfbI

        wyjaśnienie, co to jest kimchi i kimbap:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kimbap

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kimchi

 

 

Przebieg zajęć:

        przywitanie się z dziećmi w kółeczku na dywanie piosenką 'Hello, hello',

        warm up- przypomnienie naw produktów żywnościowych. Nauczyciel włącza oprogramowanie na tablicy multimedialnej (www.macmillan.pl/pobierz/Bugs_Team_1_IWB.zip)

        powtórzenie nazw produktów- uruchomienie Pupil's Book. Włączenie obrazów z wymową do powtórki dla dzieci. Uczniowie nazywają produkty, które zobaczą na obrazie. Nauczyciel kontroluje prawidłową wymowę (słówka: ham, cheese, tomato, carrot, chicken, yoghurt, banana),

        zabawa interaktywna- nazywanie produktów z Collinem- nauczyciel włącza filmik interaktywny, w którym Collin- pyta 'What's this?', pokazując fragment produktu. Dzieci mają za zadanie zgadnąć, co to za produkt, zanim cały obrazek pokaże się na ekranie.

        zaznaczanie na ekranie, co lubią jeść dzieci, a czego nie lubią,wspólne śpiewanie piosenki 'I like carrots'.

        Dzieci mówią, co lubią, a czego nie- zastosowanie wyrażeń: 'I like...', 'I don't like...'. Dodatkowo, dzieci mogą pokazywać kciukiem do góry lub na dół. Nauczyciel pokazuje kolejno obrazki, wskazuje na ucznia, który mówi, czy lubi dany produkt, czy nie.

        Wprowadzenie pytania „Do you like...? i odpowiedzi „Yes, I do”, „No, I don't”. Nauczyciel wskazuje na dany produkt i pyta się uczniów, czy lubią dany produkt ('Do you like tomato?'). Tłumaczy, że odpowiadamy krótko 'Yes, I do' lub 'No, I don't'.

        utrwalenie odpowiedzi na pytanie 'Do you like...?'- dzieci śpiewają piosenkę, która w śmieszny sposób utrwala wyrażenia 'Yes, I do', 'No, I don't', 'Do you like...?' oraz nazwy różnych produktów (linki: https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk, https://www.youtube.com/watch?v=13mftBvRmvM, https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc).

        Story time- oglądanie dialogu o produktach (pierwsze 2 minuty, link: https://www.youtube.com/watch?v=H5JlHCNKfbI). Wcześniejsze wyjaśnienie, co to jest kimchi i kimbap, które pojawiają się w dialogu (link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kimchi, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kimbap).

        Dzieci rysują w zeszycie dwa kółka. W jednym piszą 'I like' i rysują 3 rzeczy, które lubią. W drugim piszą 'I don't like' i rysują 3 rzeczy, których nie lubią.

        Praca domowa: Ex. 2p. 52 (Work Book)- dzieci mają za zadanie narysować uśmiechnięte buźki, przy produktach, które lubią i smutne, przy produktach, których nie lubią.

        Zakończenie- wspólny wierszyk: 'The lesson is over, It's time to close the book, It's time to pack the schoolbag, Goodbye and see you soon'